Välkommen på årsmöte!

Categories: Nyheter

Kallelse till årsmöte onsdag 21 mars 2018 kl. 18.30- 20.00 på Stadshotellet Piteå

Välkommen!

Så var det återigen dags att bjuda in till föreningen Lilla Hjärtat i Piteås årsmöte där vi ser fram emot att möta så många av våra medlemmar som möjligt.

Lilla Hjärtat är en medlemsförening och utan våra medlemmar är vi ingenting. Vi hoppas och tror att vi ska bli fler för varje år som går.

På mötet kommer vi, förutom att bjuda på gott fika, under lättsamma former och under större delen av mötestiden, ge en återblick av året som gått, de aktiviteter som genomförts och hur föreningen utvecklats samt beskriva planerna för 2018.

Dagordning för den formella delen av årsmötet finns bilagt denna kallelse. Vi bedömer att tiden för denna programpunkt är ca 30 minuter. Vill du förbereda dig inför årsmötet finner du mer utförlig information i föreningens stadgar på www.lillahjartatipitea.se. Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 7 dagar i förväg.

Har du ännu inte löst ditt medlemskap för 2018 finns det möjlighet att ordna med detta på plats och därefter delta på årsmötet. Varje familjemedlem över 18 år har varsin röst på mötet. Alla är välkomna och du får gärna ta med en vän som har intresse av att bli medlem och som vill veta mer om föreningens verksamhet.

För att kunna förbereda mötet vill vi att alla anmäler sig. Anmälan med uppgift om antal deltagare och eventuella allergier, sker via e-post till adressen engagemang@lillahjartatipitea.se.

Anmälan tas emot så snart som möjligt men senast måndagen den 19 mars.

Du och dina synpunkter är viktiga för föreningens framtida utveckling och vi vill än en gång hälsa dig/er varmt välkomna till en trevlig stund!

Styrelsen i Lilla Hjärtat

Ev. ärenden skickas till info@lillahjartatipitea.se alternativt till Lilla Hjärtat/Danielsson Korallstigen 34 941 66 Piteå

 

Dagordning årsmöte

Årsmötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och protokollförare
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgifter
 10. Val av ordförande –Val av ordförande om en period av ett år
 11. Val av övriga ordinarie ledamöter – Val av 2 st ledamöter vardera om en period av två år
  Valberedningen förbereder förslag.
 12. Val av suppleanter till styrelsen – Val av 1 st suppleant om en period av två år
  Valberedningen förbereder förslag.
 13. Val av valberedning – Val av valberedning två personer om en period av två år
 14. Val av revisor –Ej aktuellt 2018
 15. Övriga frågor

 

 • Förslag på verksamhetsplan, budget och aktivitetsplan för 2018

 

Årsmötets avslutande