PROTOKOLL KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE

för beslut att bilda förening, anta stadgar och utse styrelse i enlighet med stadgar

 Föreningens namn och organisationsnummer Lilla Hjärtat
 Datum 20130208
 Plats Korallstigen 34, Piteå
 Närvarande  Marie AhlstrandLina Danielsson

Siv Berglund

 

 § 1 Mötets öppnade Mötet öppnas. 
 § 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman/män Till ordförande för mötet utses Marie Ahlstrand 

Till sekreterare för mötet utses Lina Danielsson

 

Till justeringsmän utses Marie Ahlstrand och Siv Berglund

 § 3 Mötets utlysande Kallelse till mötet har skett genom sammankallande av medlemmar 

Mötet förklarar att kallelse skett enligt stadgarna.

 § 4 Godkännande av dagordning Dagordning 

 1. Bildande av förening med namn ”Lilla Hjärtat”

 

 1. Stadgar
 • beslut att anta stadgar
 1. Styrelse
 • att utse styrelsemedlemmar i enlighet med stadgar

 

Samtliga godkände dagordningen.

 

§ 5 Bildande av förening Mötet beslutaratt bilda förening med namn ”Lilla Hjärtat”
 § 5 Stadgar Mötet beslutar 

att anta stadgar i enlighet med Bilaga 1 ”Stadgar för föreningen Lilla Hjärtat”

 

 

  § 6 Styrelse Mötet beslutar

 

att utse

 

Marie Ahlstrand, 19750425-4165 till Ordförande och kassör

 

Lina Danielsson, 19761103-9004 till Vice Ordförande och Sekreterare

 

Pernilla Sundberg, 19721003-0586 till Ledamot

 

Siv Berglund 19440421-9083 till Suppleant

 

I enlighet med föreningens stadgar.

 

 

 

  § 8 Avslutning Mötet avslutas

 


Bilaga 1
Stadgar för föreningen Lilla Hjärtat

Stadgar

   1. Namn

Föreningens namn är Lilla Hjärtat

 

2. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att hjälpa behövande i Piteå med omnejd med fokus på barn och barnfamiljer.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att identifiera behov, rekrytera och engagera medlemmar samt verka för företags- och bidragsfinansierade aktiviteter.

Med tanke på föreningens syfte så skall aktiva inom föreningen likväl som föreningens övriga medlemmar agera med hög integritet i föreningens verksamhet och namn.

 

3. Säte

Styrelse skall ha sitt säte i Piteå i Piteå Kommun, Norrbottens län

 

4. Organ:

Föreningens organ är:

1) Årsmötet

2) Styrelsen

3) Revisorer

 

5. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Till medlem i föreningen kan antas den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Medlem:

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

har rätt till information om föreningens angelägenheter

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 

6. Ansökan om medlemskap

När medlemsavgift är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

 

7. Utträde & uteslutning

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas den berörde inom 3 dagar efter beslutet.

 

8. Medlemsavgiften

Medlemsavgift om 300 kr per person alternativt 500 kr per familj betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

9. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte kan avhållas när 3/4 delar av styrelsen eller revisorerna så finner eller när 1/10 delar av föreningens medlemmar så påkallar genom skriftlig begäran till styrelsen.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske till föreningens medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmötesdagen eller extra årsmöte.

 

10. Rösträtt vid årsmöte:

Alla som har betalat medlemskap har rösträtt.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

 

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

 

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

 

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

 

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

 

11. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 7 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

 

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

 

12. Ärenden på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgifter
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ordinarie ledamöter
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av valberedning
 15. Val av revisor
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande

   13. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller när någon i styrelsen finner det erforderligt, och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet vid val genom lottning.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästa årsmöte.

 

Styrelsen äger rätt att om de så finner lämpligt adjungera person till sig. Denne inträder då i styrelsen med samma rättigheter som övriga styrelsemedlemmar.

 

Styrelsemöten protokollförs. För styrelseuppdrag utgår inget arvode.

 

14. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

 

Det åligger styrelsen:

att verkställa av årsmötet fattade beslut

att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper

att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.

att besluta om eventuell uteslutning av medlemmar

 

Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och ledamot som därtill utses av styrelsen, i förening.

 

15. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse inkallas.

 

16. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

 

17. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses på föreningens årsmöte en auktoriserad revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Revisionen skall säkerställa att föreningen följer samma reglemente som de organisationer som har sk 90-konto och står under Svensk Insamlingskontroll. Minst 75% av intäkterna används till verksamhetens ändamål och högst 25% används till insamling och administration.

 

18. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet eller extra insatt årsmöte.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslaget skall senast 21 dagar före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

 

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

 

19. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlas. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stöds av minst 2/3 av de vid vartdera årsmötet avgivna rösterna.

Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området d.v.s. verksamhet med liknande syfte.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Föreningens handlingar förvaras hos sittande ordförande i ett års tid efter upplösning.

 

20. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

 

 

Antagna vid årsmöte 2013-02-08

 

PROTOKOLL EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

för beslut att ändra i stadgarna fastställd medlemsavgift

 Föreningens namn och organisationsnummer Lilla Hjärtat, 802471-1254
 Datum 20130501
 Plats Korallstigen 34, Piteå
 Närvarande  Marie AhlstrandLina Danielsson

Siv Berglund

Pernilla Kaarle

 

 § 1 Mötets öppnade Mötet öppnas. 
§2 Fastställande av röstlängd Då styrelsens samtliga medlemmar är närvarande är mötet bestlutsmässigtÅrsmötet beslutade att fastställa röstlängden
 § 3 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman/män Till ordförande för mötet utses Marie Ahlstrand 

Till sekreterare för mötet utses Lina Danielsson

 

Till justeringsmän utses Pernilla Kaarle och Siv Berglund

 § 4 Mötets utlysande Kallelse till mötet har skett genom sammankallande av medlemmar 

Mötet förklarar att kallelse till extrainsatt årsmöte skett enligt stadgarna.

 § 4 Godkännande av dagordning Dagordning 

1.   Stadgar

·     beslut att ändra medlemsavgiften

 

Samtliga godkände dagordningen.

 

§ 5 Ändring av medlemsavgift Mötet beslutar att ändra den årliga medlemsavgiften.Avgiften sänks från 300 kr per enskild medlem till 100 kr samt från 500 kr per familj till 200 kr. Styrelsen anser alla att gensvaret från sponsorföretag varit starkare än väntat samt att en lägre medlemsavgift skulle kunna attrahera fler medlemmar. Om medlemmar hinner betala in det högre beloppen innan stadgeändring genomförts, skall återbetalning utgå.
  § 6 Avslutning Mötet avslutas