Välkommen på årsmöte 29 mars

Categories: Nyheter

Kallelse till digitalt årsmöte tisdag 29 mars 2022 kl. 19.00- 20.00.
Välkommen!
Så var det återigen dags att bjuda in till föreningen Lilla Hjärtat i Piteås årsmöte där vi ser fram emot att möta så många av våra medlemmar som möjligt.

Lilla Hjärtat är en medlemsförening och utan våra medlemmar är vi ingenting. Vi hoppas och tror att vi ska bli fler för varje år som går.
På mötet kommer vi, under lättsamma former och under större delen av mötestiden, ge en återblick av året som gått, de aktiviteter som genomförts och hur föreningen utvecklats samt beskriva planerna för 2022.
Dagordning för den formella delen av årsmötet finns bilagt denna kallelse. Vi bedömer att tiden för denna programpunkt är ca 30 minuter. Vill du förbereda dig inför årsmötet finner du mer utförlig information i föreningens stadgar på www.lillahjartatipitea.se. Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 7 dagar i förväg.
Har du ännu inte löst ditt medlemskap för 2022 finns det möjlighet att ordna med detta innan mötet och därefter delta på årsmötet. Varje familjemedlem över 18 år har varsin röst på mötet. Alla är välkomna och du får gärna ta med en vän som har intresse av att bli medlem och som vill veta mer om föreningens verksamhet.

För att kunna förbereda mötet vill vi att alla anmäler sig. Anmälan med uppgift om antal deltagare sker via e-post till adressen styrelse@lillahjartatipitea.se

 

Länk för uppkoppling till mötet skickas ut efter att anmälningstiden gått ut. Vi finns tillgängliga från kl 18.30 den 29/3 för att hjälpa till så att alla kommer in på mötet ordentligt.
Anmälan tas emot så snart som möjligt men senast söndag den 27 mars.
Du och dina synpunkter är viktiga för föreningens framtida utveckling och vi vill än en gång hälsa dig/er varmt välkomna till en trevlig stund!

Styrelsen i Lilla Hjärtat
Ev. ärenden skickas till info@lillahjartatipitea.se alternativt till Lilla Hjärtat/Danielsson Korallstigen 34 941 66 Piteå
Dagordning årsmöte
Årsmötets öppnande
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och protokollförare
3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgifter
10. Val av ordförande -Val av ordförande om en period av ett år
11. Val av övriga ordinarie ledamöter – Val av 3 st ledamöter vardera om en period av två år Valberedningen förbereder förslag.
12. Val av suppleanter till styrelsen – Val av 1 st suppleant om en period av två år
Valberedningen förbereder förslag.
13. Val av suppleanter till styrelsen – Ej aktuellt 2022
14. Val av valberedning – Val av valberedning två personer om en period av två år
15. Val av revisor -Ej aktuellt 2022
16. Övriga frågor
Årsmötets avslutande